Get Adobe Flash player


กองส่งกำลังบำรุง

ทำเนียบกำลังพลนายทหารประทวน

จ.ส.อ.ประชุม ระเบียบโพธิ์

นายสิบส่งกำลัง กกบ.บชร.๒

จ.ส.อ.มงคลชัย  โลหณุต

นายสิบซ่อมบำรุง กกบ.บชร.๒

จ.ส.ท.นครินทร์  วิมลสถิตย์

ช่วยราชการ กกบ.บชร.๒

จ.ส.อ.พนาดร เย็นจิตร

ช่วยราชการ กกบ.บชร.๒

 

จ.ส.อ.สุรวุฒิ จันทร์ทาสูงเนิน

ช่วยราชการ กกบ.บชร.๒

 

จ.ส.ต.ศราวุธ คงรักษ์สัจจา

ช่วยราชการ กกบ.บชร.๒

 

ส.อ.ธนพล สมชม

ช่วยราชการ กกบ.บชร.๒

ส.ท.อนุวัฒน์ พลจันทึก

เสมียนพิมพ์ดีด กกบ.บชร.๒

 

 

 

 

 

 

 

 

   พ.อ.เกียรติพงษ์ เศลารมย์

หัวหน้ากองส่งกำลังบำรุง

กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ค่ายสุรนารี ต.ในเมือง จ.นครราชสีมา 30000